16 inspirujących cytatów Bruce Lee

Dzisiaj zaczerpniemy inspiracji prosto od Bruce’a Lee. Poniżej kilka najważniejszych cytatów:
Mieszaj i zmieniaj swoje spa­rowa­nia tak, by prze­ciw­nik nie mógł ułożyć pla­nu ataku.
Wspa­niałym mo­men­tem do wyp­ro­wadze­nia ata­ku jest chwi­la, gdy prze­ciw­nik przy­goto­wuje atak.
Jak tre­nujesz, tak będziesz walczyć.
Żeby się poz­nać, trze­ba się przyj­rzeć so­bie w działaniu z innymi.
Jeśli spędzasz zbyt wiele cza­su myśląc o czymś, nig­dy te­go nie dokonasz.
Wal­ka unik­nięta to wal­ka zwyciężona.
Nie nau­czysz się pływać, nie wchodząc do wody.
Bądź jak wo­da – przys­to­sowu­je się do każde­go naczy­nia, a może zniszczyć skałę.
Nie oba­wiam się ko­goś, kto tre­nuje 10000 kop­nięć, ale te­go, który 10000 ra­zy tre­nował jed­no kopnięcie.
Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem.
Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw.
Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko.
Wyg­ry­waj bez pychy, przeg­ry­waj bez urazy.
Wyt­rzy­małość można szyb­ko stra­cić jeśli przes­ta­nie się pra­cować nad jej utrzymaniem.
Pus­tka jest tym, co znaj­du­je się między „tym”, a „tam­tym”. Pus­tka za­wiera wszys­tko, nie ma prze­ciwieństwa. Nicze­go nie wyk­lucza, nicze­mu nie przeczy. To jest żyjąca pus­tka po­nieważ wy­wodzą się z niej wszys­tkie for­my. I każdy, kto tę pus­tkę zro­zumie będzie nat­chniony życiem, siłą i miłością do wszystkiego.
Można funkcjonować swobodnie i całkowicie, tylko jeśli się jest „ponad systemem”. Człowiek poważnie poszukujący prawdy nie ma żadnego stylu. On żyje jedynie w tym, co jest.
Podziel się :
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Drukuj
  • PDF

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.